Institutas - Aktualijos - Moterys ir mokslas - Politika, strategija - Tyrimai ir studijos - Projektai - Stebėsena - Biblioteka - Kontaktai - Nuorodos - 2021-04-11 10:49:55
Institutas
Istorija
Nuostatai
Žemėlapis
Aktualijos
Aktualijos
Moterys ir mokslas
Lietuvoje
ES
Politika, strategija
Lietuvoje
ES
Tyrimai ir studijos
Straipsniai
Testas
Projektai
Projektai
Stebėsena
Eurobarometras
Statistika Lietuvojo
Indikatoriai
Standartai
Apžvalga
Biblioteka
Periodiniai leidiniai
Knygos
Apžvalginiai ES žinynai
Kontaktai
Kontaktai
Nuorodos
Pradinis

2007 - Europos lygi? galimybi? visiems metai

      2006 m. gegu??s 17 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (Nr. 771/2006/EB), kuris 2007-uosius paskelb? Europos lygi? galimybi? visiems metais. ?io sprendimo pagrindinis tikslas ? u?tikrinti, kad S?jungoje b?t? taikomas ir remiamas nediskriminavimo principas ES direktyvose ?tvirtintais pagrindais ir suteikti pagreit? nacionalinei lygi? galimybi? ir kovos su diskriminacija politikai. Lygi? galimybi? metai suteiks prog? atkreipti visuomen?s ir sprendim? pri?m?j? d?mes? ? diskriminacijos ir socialin?s atskirties problemas. ?vairaus pob?d?io priemon?mis (seminarais, konferencijomis, renginiais, informacin?mis kampanijomis, tyrimais, socialin?mis akcijomis ir kt.) bus siekiama didinti Lietuvos gyventoj?, tame tarpe ir pa?eid?iam? visuomen?s grupi? informuotum? turim? teisi? klausimais, gerinti ?moni? galimybes dalyvauti ?vairiose visuomen?s gyvenimo sferose, u?tikrinti j? interes? atstovavim? ?vairiais lygmenimis. Lietuvoje veiksmus nacionaliniu lygmeniu organizuoja ir ?gyvendina Lygi? galimybi? kontrolieriaus tarnyba. Ji atsako u? nacionalin?s strategijos ir prioritet? Europos metams nustatym? ir individuali? veiksm?, kurie turi b?ti pasi?lyti Bendrijai finansuoti, pasirinkim?. Siekiant u?tikrinti efektyv? dialog? su pilietine visuomene planuojant ir ?gyvendinant Europos lygi? galimybi? visiems met? priemones, buvo sukurtas Lygi? galimybi? visiems met? patariamasis komitetas. Lygi? galimybi? kontrolieriaus tarnyba kartu su Lygi? galimybi? met? patariamuoju komitetu parengs nacionalin? strategij? iki 2006 m. gruod?io 15 d. ir teiks j? Europos Komisijai.
      Lygi? galimybi? visiems metai bus pirmoji Europos S?jungos informacin? iniciatyva, susijusi su visomis ?e?iomis EB sutartimi u?draustos diskriminacijos r??imis ir padedanti skleisti i?sami? informacij? apie lygias galimybes visiems visoje Europos S?jungoje. Pla?iau...
      Europos Komisijos klausimynas. Europos Komisija nor?t? i?girsti j?s? nuomon? apie diskriminacij? d?l am?iaus, negalios, religijos ir seksualin?s orientacijos ir j?s? po?i?r? ? kov? su diskriminacija. Maloniai kvie?iami atsakyti ? klausimus. Klausimynas pateiktas Europos Komisijos puslapyje http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Discrimination&lang=lt
 


Atsiprašome, informacija ruošiama
Šiaulių universitetas, Lyčių studijų institutas
©2007 Europos Bendrijų Iniciatyvos EQUAL projektas „Šeimos Planeta“, Šeimai palanki organizacija Sprendimas: Andrius Normantas