Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: data not found in MySQL result index 17 in /var/www/vhosts/gender.su.lt/core.php on line 43
Institutas / Nuostatai - Ly?i? studij? institutas
                        Institutas - Aktualijos - Moterys ir mokslas - Politika, strategija - Tyrimai ir studijos - Projektai - Stebėsena - Biblioteka - Kontaktai - Nuorodos - 2021-05-08 16:21:10
Institutas
Istorija
Nuostatai
Žemėlapis
Aktualijos
Aktualijos
Moterys ir mokslas
Lietuvoje
ES
Politika, strategija
Lietuvoje
ES
Tyrimai ir studijos
Straipsniai
Testas
Projektai
Projektai
Stebėsena
Eurobarometras
Statistika Lietuvojo
Indikatoriai
Standartai
Apžvalga
Biblioteka
Periodiniai leidiniai
Knygos
Apžvalginiai ES žinynai
Kontaktai
Kontaktai
Nuorodos
Institutas / Nuostatai

Šiaulių universiteto

Lyčių studijų instituto

Nuostatai


I. Bendroji dalis

1.1. Remiantis Šiaulių universiteto statutu, Lyčių studijų institutas (toliau – Institutas) veikia kaip tarpdisciplininis Šiaulių universiteto struktūrinis padalinys, pertvarkytas nuo 1998 metų veikusio Moters studijų centro pagrindu.

1.2. Lyčių lygybės klausimus Lietuvoje reglamentuoja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo nuostatos įtrauktos į Darbo kodeksą, kitus užimtumą ir socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą. Remiantis pastaraisiais teisiniai aktais, instituto misija – per mokslinę, edukacinę, akademinę, projektinę veiklas spartinti faktinės moterų ir vyrų lygybės įtvirtinimą, plėtoti moterų teisių, lyčių lygybės ir moterų įgalinimo politiką, brandinti visuomenės suvokimą apie lyčių problemas, daryti įtaką politikos procesams.

1.3. Institutas savo veiklą grindžia ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu, Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Šiaulių universiteto statutu ir šiais nuostatais.

1.4. Institutas siekia savo tikslų, įgyvendindamas numatytus uždavinius, yra finansuojamas iš Šiaulių universiteto biudžeto bei lėšų, gaunamų iš atliekamų projektinių tyrimų bei veiklų.

1.5. Lyčių studijos – mokslinis – tiriamasis taikomojo pobūdžio darbas socialinių, humanitarinių, ekonomikos mokslų srityse, orientuotas į giminės bei socialinės lyties problematiką, susijusią su politinio atstovavimo, išsilavinimo ir darbo, rasės, etniškumo, amžiaus ir senėjimo, negalės, seksualumo, kultūrinėmis reprezentacijomis pasaulio globalizacijos kontekste.

1.6. Lyčių studijų institutas – universiteto mokslo bei akademinis padalinys, kuris administruoja akademines lyčių studijas, vykdo lyčių tarpdisciplininio diskurso tyrimus, skleidžia tyrimų rezultatus, gerąją patirtį; ieško būdų kaip tyrimų rezultatus susieti su gyvenimo realijomis ir kartu tobulinti analitinius metodus į socialinius, humanitarinius, ekonominius diskursus integruojant kultūrinę moterų bei vyrų patirčių įvairovę; atlieka ekspertizę bei leidžia leidinius.

II. Lyčių studijų instituto tikslas ir uždaviniai

2.1. Tikslas – plėtoti lyčių studijas ir tyrimus kaip tarpdisciplininį diskursą, siekiant užtikrinti lygias teises švietimo ir mokslo, profesinės veiklos, užimtumo, sveikatos apsaugos, socialinio gyvenimo srityse, veiksmingiau derinant įsipareigojimus šeimai ir profesijai, dialogu prisiimant bendrą moterų ir vyrų atsakomybę.

2.2. Lyčių studijų instituto uždaviniai:

2.2.1. Tapti lyčių lygybės užtikrinimo nacionalinio mechanizmo dalimi, sutelkiant veikiančias institucijas ir organizacijas savitai Lietuvos lyčių lygybės viešajai politikai suformuoti;

2.2.2. Vykdyti moterų ir vyrų padėties asimetrijos, sąlygotos socialinės ir kultūrinės lyčių tvarkos, socialinės atskirties tyrimus;

2.2.3. Kaupti, sisteminti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją lyčių lygybės klausimais, įskaitant tyrimų rezultatus, surinktus iš Lietuvos, ES šalių, jų institucijų, nevyriausybinių organizacijų;

2.2.4. Vykdyti lyčių lygybės užtikrinimo stebėseną ir ekspertizę, toliau tobulinant ekspertavimo pajėgas. Atlikti lyčių lygybės padėties Lietuvoje apžvalgas;

2.2.5. Bendradarbiaujant su akademine bendruomene, kurti ir išbandyti lyčių lygybės integravimo metodus, priemones ir instrumentus (ypač švietimo, socialinėje srityse); ieškoti ir rengti metodus kaip gerinti tyrimų palyginamumą, objektyvumą, patikimumą; rengti, analizuoti ir vertinti metodologinius instrumentus, tuo remiant lyčių lygybės integravimą visose Lietuvos politikos srityse;

2.2.6. Diegti akademines lyčių studijas formalaus ir neformalaus švietimo kryptyse, parengti lyčių ugdymo programą bei organizuoti mokymą (-ąsi) lyčių lygybės politikos srityje;

2.2.7. Inicijuoti ir įgyvendinti specialius projektus, organizuoti ekspertų susitikimus, skirtus tyrimų plėtrai, organizuoti konferencijas, kampanijas, apskrituosius stalus, seminarus ir tarptautinius susitikimus, strategiškai numatant kaip įveikti diskriminaciją lyties pagrindu;

2.2.8. Reguliariai skleisti informaciją apie vykdomas studijas, veiklas bei pažangią praktiką;

2.2.9. Bendradarbiauti su piliečių visuomeninėmis organizacijomis, profsąjungomis, vietos bei valstybinėmis institucijomis, socialiniais partneriais, įgyvendinant lyčių lygybės tikslus ir plėtojant kompetencijas;

2.2.10. Bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, inicijuojant diskusijas, skleidžiant lygybės idėjas, siekiant greitesnės sąmoningumo ir tradicinių vertybių kaitos;

2.2.11. Reguliariai informuoti nacionalines ir tarptautines institucijas apie lyčių lygybės realią situaciją;

2.2.12. Plėtoti bendradarbiavimo tinklą tarp panašaus pobūdžio institutų nacionaliniame, regioniniame, europiniame ir pasauliniame lygmenyse, keičiantis įžvalgomis, informacija, sėkminga praktine, technine pagalba bei vykdant bendrus projektus.

III. Lyčių studijų instituto struktūra ir valdymas

3.1. Institutas yra Universiteto struktūrinis padalinys, kurį sudaro administracija, Instituto skyriai ir kiti Instituto tikslams įgyvendinti reikalingi padaliniai.

3.2. Instituto administraciją sudaro direktorius ir Instituto skyrių vadovai.

3.3. Institutas bendradarbiauja su Universiteto struktūriniais padaliniais, Lietuvos, ES švietimo, mokslo institucijomis, telkiant intelektinius ir materialinius išteklius iškeltiems uždaviniams įgyvendinti.

3.4. Instituto valdymo organai yra Instituto taryba ir direktorius.

3.5. Lyčių studijų instituto tarybos personalinę sudėtį ŠU Mokslo skyriaus teikimu tvirtina Rektorius. Tarybą sudaro penki nariai: iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ŠU fakultetų atstovai ir Lyčių studijų instituto direktorius.

3.6. Lyčių studijų instituto taryba:

3.6.1. Numato ir pagrindžia lyčių lygybės politikos gaires Lietuvoje, siejant jas su ES vykdoma lyčių politika;

3.6.2. Formuoja Instituto raidos, tyrimų, studijų ir projektinės veiklos strategiją;

3.6.3. Dalyvauja rengiant Instituto strateginio valdymo planą, kuriame numatomi instituto strateginiai tikslai, priemonės jiems įgyvendinti, laukiamas rezultatas ir planuojamos lėšos. Strateginis planavimas siejamas su Šiaulių universiteto strateginiu planu, Lietuvos, Europos Bendrijos, Jungtinių Tautų vykdoma politika bei prioritetais lyčių lygybės užtikrinimo srityje, atsižvelgiant į aplinkos veiksnių įtaką Instituto veiklai, turimus finansinius, materialinius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Instituto ištekliai ir veikla planuojama taip, kad būtų pasiekti konkretūs rezultatas per tam tikrą numatytą laiką;

3.6.4. Išklauso ir vertina direktoriaus metinę ataskaitą;

3.6.5. Direktoriaus teikimu renka ir tvirtina skyrių vadovus;

3.6.6. Teikia siūlymus dėl Instituto reorganizavimo ir likvidavimo.

3.7. Instituto tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi Instituto direktorius arba ne mažiau kaip trys Instituto tarybos nariai.

3.8. Institutui vadovauja direktorius mokslininkas, kurį Šiaulių universiteto rektoriaus teikimu penkių metų kadencijai tvirtina Universiteto Senatas.

3.9. Lyčių studijų instituto direktorius:

3.9.1. Vadovauja Institutui ir jam atstovauja;

3.9.2. Atsako už akademinę, projektinę, ūkinę ir finansinę veiklą;

3.9.3. Tarpininkauja priimant ir atleidžiant Instituto darbuotojus;

3.9.4. Leidžia potvarkius ir duoda nurodymus, privalomus visiems Instituto darbuotojams;

3.9.5. Koordinuoja instituto skyrių vykdomą veiklą;

3.9.6. Tarpininkauja inicijuojant bei derinant Instituto veiklas su valstybinėms ir tarptautinėms institucijoms;

3.9.7. Kiekvienais metais direktorius atsiskaito Instituto tarybai.

3.10. Instituto skyriui vadovauja skyriaus vadovas, mokslinis ar pedagoginis darbuotojas, LSI direktoriaus teikimu tvirtinamas 5 metams LSI taryboje.

3.11. Instituto skyriaus vadovas:

3.11.1. Vadovauja skyriui ir jam atstovauja;

3.11.2. Planuoja skyriaus veiklą pagal Lyčių studijų instituto strateginį planą, telkia profesionalus numatytiems uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti;

3.11.3.Organizuoja skyriaus veiklą ir atsako už ją;

3.11.4. Kiekvienais metais už skyriaus veiklą atsiskaito Instituto direktoriui;

3.11.5. Instituto pagalbinį personalą direktoriaus teikimu skiria ir atleidžia Universiteto rektorius Darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka.

IV. Lyčių studijų instituto teisės ir pareigos

Instituto teisės:

4.1. Turėti savo veiklai reikiamą materialinę bazę ir ja disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

4.2. Pirkti ar kitaip teisėtai įsigyti turtą.

4.3. Pasitelkti specialistų iš kitų Universiteto padalinių ir kitų universitetų bei institucijų, siekiant plėtoti LSI tiriamuosius, tarptautinius ir studijų projektus.

4.4. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, tarptautinėmis ir akademinėmis organizacijomis.

4.5. Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose tyrimų arba studijų projektuose, skatinti naujų akademinių tyrimų bei studijų krypčių kūrimą, rengti paskaitas, seminarus, diskusijų stalus, konferencijas.

4.6. Leisti periodinius bei vienkartinius leidinius.

4.7. Imtis kitos veiklos, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, Universiteto statutui ir šiems nuostatams.

Instituto pareigos:

4.8. Laiku ir kokybiškai vykdyti Instituto keliamus uždavinius ir konkrečius įsipareigojimus.

4.9. Savo veiklą planuoti atsižvelgiant į Universiteto plėtros planus, miesto, regiono, šalies ir Europos Bendrijos, Jungtinių Tautų poreikius.

4.10. Į mokslinį, tiriamąjį, taikomąjį darbą kviesti Universiteto mokslininkus, doktorantus, studentus.

4.11. Kasmet viešai skelbti instituto veiklos ataskaitas.

V. Materialinė bazė ir finansavimas

5.1. Institutas yra Universiteto padalinys, galintis turėti savo antspaudą su pavadinimu, atributiką ir turintis finansavimo eilutę Universiteto biudžete.

5.2. Instituto materialinę bazę sudaro Institutui skirtos patalpos, įranga, kitos materialinės vertybės, rėmėjų teikiama materialinė parama, veiklos partnerių perduotas ir paties Instituto įgytas materialinis turtas.

5.3. Instituto lėšas sudaro: Universiteto lėšos, taip pat lėšos, gaunamos už dalyvavimą šalies bei tarptautinėse programose ir projektuose; lėšos, gaunamos atliekant užsakomuosius tyrimus, pavedimus; kitos pajamos, gaunamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, iš rėmėjų, fondų ir pan.

5.3.1. Universiteto biudžeto lėšos naudojamos etatinių darbuotojų darbo apmokėjimui, ryšių, komunalinių paslaugų apmokėjimui, planinių mokslinių ir kitų renginių apmokėjimui, tyrimams bei studijoms;

5.3.2 Kitos teisėtai įsigytos LSI lėšos negali pažeisti Šiaulių universiteto statuto ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (IV skirs. 22 str.).

5.4. Tyrimų projektai, konferencijos, seminarai, kursai ir konsultacinis darbas yra vykdomi naudojantis Universiteto infrastruktūra, asmeninėmis informacinėmis, komunikacinėmis technologijomis bei disponuojamais intelektiniais pajėgumais ir kompetencija.

VI. Lyčių studijų instituto reorganizavimas ir likvidavimas

6.1. Institutas perima ir tęsia Moters studijų centro, kaip buvusio ŠU universitetinio padalinio, turėjusio mokslo centro statusą, veiklą.

6.2. Institutas reorganizuojamas arba likviduojamas Instituto tarybos teikimu, Universiteto senato nutarimu.

6.3. Nutraukus Instituto veiklą, jo turto klausimą sprendžia rektoriaus skiriama likvidacinė komisija.
 

Atsiprašome, informacija ruošiama
Šiaulių universitetas, Lyčių studijų institutas
©2007 Europos Bendrijų Iniciatyvos EQUAL projektas „Šeimos Planeta“, Šeimai palanki organizacija Sprendimas: Andrius Normantas